Nosaltres

Compromisos de l’Hotel d’Associacions

  1. Oferir informació a tots els estudiants de la UB que vulguin assabentar-se del funcionament de la vida associativa de la Universitat, així com dels passos a seguit per tal de incorporar-se a la vida associativa facilitant-los la informació d’inscripció
  2. Garantir l’accés al serveis i les infraestructures de l’Hotel d’Associacions, i facilitar un lloc de reunió i donar suport per al ús dels recursos i serveis a les associacions i les comissions delegades del Consell de l’Alumnat.
  3.  Actualitzar anualment les bases de dades del registre d’associacions d’estudiants de la UB i fer un informe periòdic sobre l’activitat de l’Hotel d’Associacions.
  4.  Impulsar al màxim les eines més adients per la difusió de la nostra tasca: el Blocveu, la pàgina de l'Hotel d'Associacions, la pàgina del Món UB per als afers de les associacions i el Campus Virtual del Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística. I potenciar les gestions en línia des de el correu hotel@ub.edu
  5. Garantir el respecte a les dades personals i a la seva confidencialitat
  6. Obrir tots els canals de suggeriments de millora i garantir que aquests seran atesos degudament. 
  7. Donar un tracte cordial que permeti un espai de comunicació agradable i entenedor entre l’usuari i els becaris.
  8. Revisar anualment els compromisos de qualitat d’acord amb els resultat obtinguts.