definicions

Queixa

És una expressió d’insatisfacció que, normalment, no es vehicula de manera formal. Els motius poden estar relacionats amb pràcticament qualsevol tema.

Reclamació

És una queixa que es vehicula formalment a una instància pertinent. És a dir, és una queixa formal dirigida a una determinada instància i la persona que la presenta està recorrent contra una decisió presa per l’administració. D’això se’n diu demanda de revisió.

Suggeriment

És una proposta de millora adreçada a una persona o instància per tal que es tingui en compte.